Steinar Kristiansen: Etter 35 år og 11 nordiske jazzforskningskonferanser – kan konferanseprogrammene si noe om jazzforskning i Norden?


Min undersøkelse vil handle om temaer på konferansene, hvilke land og miljøer foredragsholderne i og utenfor forskningsmiljøer kommer fra, f.eks i og utenfor akademia, og mulig kontakt mellom akademia og journalistikk og fan-publisering. Jeg vil også prøve å se konferanseprogrammene i lys av nyere publikasjoner om jazz i Europa og USA. Et spørsmål er dermed aktuelt – reflekterer programmene nordisk jazzforskning – forskning om jazz i Norden og forskning om nordisk jazz? Handler nordisk jazzforskning om jazz i en større internasjonal kontekst, historisk og musikalsk? Konferanseprogrammene er en enestående kilde for slike spørsmål. Men vi vet jo også at mange andre og til dels utenforliggende omstendigheter har influert på hvem som faktisk bidro på programmene. Til tross for slike X- og Y-faktorer – jeg håper at mitt bidrag kan aktualisere noen ambisjoner for nordisk jazzforskning i årene som kommer.

Steinar Kristiansen er sosiolog. Han har innehatt en rekke verv i norske og nordiske jazzorganisasjoner, bl.a. styreleder og medlem av faglig utvalg i Norsk jazzarkiv (opphørt 2014) og bidratt med artikler og foredrag om jazz i leksikon, musikkhistoriske verk og på de nordiske jazzkonferansene. Tidligere ansatt i Norges forskningsråd.